8 อาชีพพ ลิ กโอกาส สร้างร า ยได้ เอาชีวิตรอ ดจากเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

เ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ใครๆก็บอ กว่าร า ยรับไม่พอ กับร า ยจ่าย ในขณะที่ร า ยได้เท่าเดิมหรือบางทีน้อยลงกว่าเดิมแต่ร า ยจ่ายกลับไม่เท่าเดิมแต่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ ก็เป็นความชีช้ำของคนร า ยได้น้อยที่ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ต้องหาวิ ธีทำอ ย่ างไรให้มีร า ยได้ที่ดีขึ้น

บางคำตอบก็คือ การหาอาชีพเสริมที่แม้จะรู้ว่าคือทางออ กที่ดีแต่ที่ไม่รู้ก็คือจะเลือ กทำอาชีพเสริมแบบไหนในยุคนี้ที่ไม่ต้องลงทุน มากแต่มีโอกาสสร้างร า ยได้คืนกลับมาได้บ้าง

ในสภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ไม่ค่อยดี นอ กจากการ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเซฟร า ยได้ไม่ให้ร่อยหรอไปมาก การหาจ๊อบพิเศษก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ใครหล า ยคนก็ถวิลหาบาง

คนถึงขั้นยอมเป็น มนุษย์ฟรีแลนซ์อ ย่ างเต็มตัวด้วยความหลงใหลในงานที่เป็นอิสระ ประกอบกับร า ยได้ที่เข้ามาได้ง่าย พุ่งพรวดเร็วกว่ามนุษย์เ งิ นเดือนหล า ยเท่าตัว

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยอมอึด ยอมทนเพื่ออิสรภาพทางการเ งิ น มาดูกันว่างานอะไรบ้ า งที่มีในตลาดฟรีแลนซ์-อาชีพเสริม อาจจะเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งที่พอจะเป็นคำตอบสำหรับคุณได้ว่าลึก ๆ แล้วคุณชอบอะไรอยู่ เพราะการเริ่มต้นทำงานในสายนี้นอ กจาก วินัย จุดสำคัญคือ ใจรัก

1. เขียนบทความออนไลน์-รีวิวสินค้ า กระแส web content กำลังมาแรงในตอนนี้ เพราะใคร ๆ ก็หาอ่ า น ความรู้จากอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะพวกสินค้ าน่าใช้

หรือ ดราม่าทั่วไป ก็เป็นที่สนใจของมนุษย์สไลด์หน้าจอเสมอ ถ้า คุ ณ เ ป็ น มื อ ใ ห ม่ อาจเริ่มต้นที่การศึกษางานต ามกรุ๊ปหรือเพจต่าง ๆ ในf a c e b o o k แล้วค่อย ๆ

เริ่มปล่อยของ สร้างผลงาน ถ้าเก่งกาจขึ้น อ า จ พั ฒ น า ฝีมือไปจนกระทั่งทำ e-book ข า ย ซึ่งจะได้เ งิ นไม่ต่ำกว่า 3,000 บ า ท ต่อเดือนแน่นอน ยิ่งมีสำนวนเขียนดี หรือมีลูกเล่นอื่นประกอบ เช่น ทักษะการแต่งกลอน การใช้ภาษาที่หลากหล า ย ยิ่งมีโอกาสที่จะถูกจองตัวจากสำนักพิมพ์ได้

2. ข า ยภาพถ่าย-เวกเตอร์ออนไลน์ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการถ่ายภาพ รักการออ กแบบเวกเตอร์ คลังอาวุธอ ย่ างหนึ่งในวงการกราฟฟิคดีไซน์ สะสมผล

งานที่ถ่ายเล่น ออ กแบบเล่น ๆ ไปปล่อยของกันได้ที่เว็บซื้ อ -ข า ย ภ า พ ถ่ า ย ทั้งหล า ย เช่น , บางคนฝีมือฉมังมาก ๆ สามารถข า ยงานได้ถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว

3. แปลเอกส า ร แปลงานให้กับนักวิ จั ย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ก็ฟั น ร า ยได้งาม ๆ ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลัก พั น ต่ อ บทความ ยิ่งเป็นบทความที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ยิ่งบวกค่าความย ากให้ด้วย

4. freelance graphic design เพียงแค่มีโปรแกรม illustrator, InDesign, Photoshop มีใจรักในงานศิลปะ ฝึกฝีมือให้เก่งก็สามารถออ กแบบฉลาก, แพ็กเกจผลิตภัณฑ์,

แผ่นพับ, หรือแม้กระ ทั่ ง อ อ ก แ บ บ เว็บไซต์ข า ยได้สบาย ๆ ตลาดงานนี้เริ่มต้นที่ชิ้ น ล ะ 500 บ า ท

เป็นอ ย่ างต่ำ ยิ่งสร้างเครดิตให้ตัวเองด้วยการขยันปล่อยผลงาน ร า ยรับต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บ า ท แน่นอน

5. อีเว้นท์ที่เกี่ยวกับงานบุญ คนไทยเป็นคนที่รักสนุก มีงานบุญที่ไหน มีมหรสพที่นั่นเสมอ ถ้าคุณเป็นคน ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก มีทักษะดนตรีอยู่บ้ า ง

การเป็นนักร้อง, นักดนตรี, ห ม อ ลำ, ช่างซอ, แตรวง หรือมีหัวศิลปะในการจัดแต่งขบวนด้วยธีมต่าง ๆ รับจ๊อบรัว ๆ ต ามงานเทศกาลต่าง ๆ ได้สบายมาก

6. ติวเตอร์ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบกับมีความ คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์

ในการนำเสนอ สามารถนำมัน มาปล่อยของได้โดยการเป็นครูสอนพิเศษกลุ่มเล็ก ๆ

ได้ ไม่ว่าจะระดับประถม มัธยม ถึงแม้จะคิดค่าสอนในร า ค า 5xx-2,xxx บ า ท ต่อเดือน หรือต่อเทอม ถ้าคุณมีเ ท ค นิ คพิเศษ เช่น เ ท ค นิ คการทำข้ อสอบ เ ท ค นิ คการสอน

ที่สนุก ลูกศิษย์ลูกหาหลั่งใหลมาไม่ข า ดสายแน่นอน เป็นอีก อ า ชี พ ห นึ่ ง ที่ น อ ก จ า ก จะได้ร า ยได้พอ กินพอใช้ ยังได้ความภูมิใจอ ย่ างบอ กไม่ถูกเลยทีเดียว

7. ค้ าข า ยอ า ห า รต ามสั่ง ไม่ว่าสภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จจะแ ย่ แค่ไหนก็ต าม ปากท้องก็ยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกชีวิต

งานนี้เป็นงานที่เหนื่อยแรงกายที่สุด เพราะต้องทำส า ร พัดอ ย่ างตั้งแต่เตรียมของ ปรุงอ า ห า ร ไปจนกระทั่งจัดแพ็กเกจและเก็บร้าน

แต่ ผ ล ต อ บ แ ท น ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยมาก ยิ่งจัดแพ็กเกจสวยงาม มีบริการที่ดี แตกไลน์สินค้ าได้ เช่น มีอ า ห า รแนวc l e a n f o o d, มีอ า ห า รแบบบุฟเฟต์พร้อมส่ง ร า ยได้ไม่หดห า ยไปไหนแน่นอน

8. วาดรูปเหมือน ล ง ทุ น ค่าอุปกรณ์ อ ดทนใช้ฝีมือที่มีความละเอียด มีเ ท ค นิ คพิเศษที่สวยงาม ยิ่งเป็นที่ต้องการ ข อ ง

คนที่รักในงานศิลปะ นำไปประดับบ้ า น, ประกอบงานแต่งงาน,

หรือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ หากสามารถ นำ ม า ผ ส ม ผ ส า น กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยิ่งข า ยงานได้ง่าย จนบางครั้งเป็นที่ต้องการของสำนักพิมพ์ที่จะไปใช้ประกอบกับนิย าย รับร า ยได้งาม ๆ ได้หล า ยพันบ า ท ต่อชิ้นแน่นอน

อ ย่ าอายทำกิน อ ย่ า ห มิ่ น เ งิ น น้ อ ย อ ย่ าคอยวาสนา บนโลกนี้ไม่มีอาชีพไหนที่สบาย เพราะทุกอ ย่ างที่คุ้มค่าต้อง

แลกมาด้วยหล า ยอ ย่ างที่ย าก เย็นเสมอ อะไรที่ได้มาง่ายเกินไป ตอนจะไปก็ไปได้ง่ายดายเช่นกัน ถ้าวันนี้คุณพร้อมที่จะลำบาก ความสุขใจก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ที่มา  profession-j55