9 ข้อควรรู้ดูแลที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น

เรื่องที่ดินเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่หล า ยๆ คนควรมีควรรู้ไว้ เพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด และไม่ให้ที่ดินว่างเปล่าที่เราครอบครองอยู่ต้องตกเป็นของบุคคลอื่นได้ง่าย ๆ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำเรื่องสำคัญที่เราควรรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า กับบทความ 9 ข้อควรรู้ดูแลที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น ไปดูกันว่าการรั ก ษ าที่ดินว่างเปล่าไว้ควรทำอย่ างไรบ้าง

1. ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้ว แล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแล ที่ดินของตนเอง อ ย่ า ง น้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อ ย่ า ง ต่ำ

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี คนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า น ละแวกใกล้เคียง หรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ในที่ดินของตนเองได้

3. ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้น อยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุด เสียห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

4. หากมีเหตุการณ์หลัก หมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเ รื่องกับกรมที่ดินทำใน ขั้นตอนถัดไป

5. ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6. หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการ พู ด คุ ยตกลงกัน ให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ย ลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ ควรที่จะให้ออ กจากที่ดิน บริเวณของเราได้ ในทันที

7. ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณา เขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8. แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นที่ดินของสาธารณะ

9. ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดิน ผ่ า น หรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทาง ผ่ า น ที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

ที่มา kapook, postsod, sit-smiling