9 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน หากยังรักตัวเองอยู่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน ถ้าหากไม่อย ากให้ร่างกายพัง กับบทความ 9 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน หากยังรักตัวเองอยู่ ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่เรานั้นชอบทำและควรเลิกทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1 การเข้านอนไม่เป็นเวลา

การนอนให้ตรงเวลาในทุกๆวันจะทำให้ร่างกายเกิดความเคยชิน และไม่ต้องปรับตัวมาก การเปลี่ยนเวลานอนไม่แน่นอน จะทำให้ระบบร่างกายผันผวน เมื่อร่างกายไม่รู้ว่าเวลาไหนควรนอน ก็จะทำให้ปรับสภาพไม่ทัน หากนอนแบบนี้จนเป็นนิสัยแม้ในช่วงวัยรุ่นจะไม่ส่ งผลอะไรแต่เมื่ออ า ยุ ม า กขึ้นจะทำให้กล า ยเป็น โ ร ค น อ น ไ ม่ ห ลั บ ได้

2 เอางานกลับมาทำที่บ้าน

การเอางานกลับมาทำที่บ้านนั้นจะทำให้เราไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มที่เพราะจะมัวพะวงแต่กับงานที่ต้องทำ การพักผ่อนและนอนหลับนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคล า ยได้ และจะมีความสามารถในการทำงาน มากกว่า ดังนั้นควรแบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาทำงานออ กจากกัน

3 ดื่มน้ำมากเกินไป

การดื่มน้ำเยอะๆในช่วงก่อนนอนจะทำให้คุณนอนหลับได้ไม่สนิทและต้องลุกมาเข้าห้องน้ำตลอ ดทั้งคืนเป็นการ ขั ดจังหวะการพักผ่อนของร่างกาย

4 ใส่นาฬิกานอน

การใส่นาฬิกานอนโดยเฉพาะนาฬิกาที่มีแสงหรือมีการสั่นเตือนบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนอ ย่ า งเต็มที่ ซึ่งจะส่ งผลต่อร่างกายในระยะย า วได้

5 เล่นโซเชียลมีเดียก่อนนอน

การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน ไม่ว่า จะเป็นการแชทหรือท่องอินเตอร์เน็ตแบบย า วๆจนกว่าจะนอนนั้นเป็นผ ล เ สี ยกับร่างกาย โดยจะทำให้เรานอนหลับได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งข่ า ว ส า รต่างๆในโลกโซเชียลก็อาจทำให้เกิดความเครียดสะสมทำให้การพักผ่อนไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าก็จะรู้สึกไม่สดชื่น

6 ทานอาหารมื้อหนัก

ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงที่ไม่ควรทานอาหารเยอะเกินไป เพราะในเวลาที่ร่างกายนอนหลับระบบย่อยอาหารและกระเพาะอาหารจะต้องทำงานอ ย่ า งหนักทำให้รบกวนการนอนหลับ การกินก่อนนอนจะทำให้การเผ า ผ ล าญไขมันจะลดน้อยลงทำให้เกิด โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บต่างๆต ามมา โดยเฉพาะเส้น เ ลื อ ด อุ ด ตั น

7 อาบน้ำเย็นก่อนนอน

การอาบน้ำในช่วงก่อนนอนนั้นควรอาบน้ำอุ่นโดยเฉพาะในช่วงเวลา 21.00 น. เพราะในช่วงเวลาก่อนนอนนั้นร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นเพื่อเข้าโหมดการพักผ่อน และการอาบน้ำเย็นจะทำให้ร่างกายเสียความร้อนไปทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มคุณภาพ

8 ใส่ชุ ด ชั้ น ใ น นอน

สำหรับผู้ หญิ งที่มักติ ด นิสัยใส่ชุ ด ชั้ น ใ น นอน มีการวิจัยออ กมาแล้วว่าการใส่เ สื้อ ใ นที่ ก ระ ชั บมากกว่า 12 ชั่ วโมงจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ต้ าน มได้สูงกว่าคนที่ไม่ได้ใส่

9 งีบพักระหว่างวัน

การนอนกลางวันนั้น ควรเป็นการนอนงีบสั้นๆประมาณ 20 นาทีก็เพียงพอ จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้ ไม่ควรนอนนานถึง 2-3 ชั่ วโมงเพราะจะทำให้รู้สึกมึ น หั ว และอ่อนเพลียมากขึ้นแถมยังทำให้ตอนกลางคืนหลับได้ย า กขึ้นอีกด้วย

สำหรับใครก็ต ามที่อ ย า ก จะมีสุ ข ภ า พที่ดีขึ้นขอให้ใส่ใจในนิสัย 9 ข้อนี้ หากทำต ามได้ครบก็จะทำให้ร่างกายของเราได้นอนหลับอ ย่ า งมีคุณภาพมากขึ้น เมื่อร่างกายได้พักผ่อนอ ย่ า งเพียงพอแล้วปัญหาสุขภาพ และโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ต่างๆก็จะไม่ถามหาแน่นอน

ที่มา krustory