9 ลักษณะนิสัยของคนที่เข้าถึงความร ว ยได้ย าก

หล า ยคนบอ กว่าการขยันทำงานจะทำให้เรามีร า ยได้มากขึ้น จะทำให้เรานั้น มีกิน มีเก็บ อันนี้เราไม่เถียงว่าจริง แต่ทั้งนี้การที่เราจะมีเ งิ นเก็บ มีชีวิตที่ดี ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียว แต่สิ่งสำคัญคือ การรู้จักใช้เ งิ นของเรา หากเราเป็นคนฟุ่มเฟือยใช้เ งิ นไม่เป็น ต่อให้มีเ งิ นเดือน มากๆก็ไปไม่ถึงความร ว ยหรอ ก

1.การ พ นั น เพื่อความร ว ย เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจน มักจะนิยมทำ เพราะเขามักจะคิดว่าตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้ ไม่มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นนั่นคือเล่น ก า ร พ นั น

หวังว่า หากตัวเองโชคดีก็จะสามารถร ว ยขึ้น มาได้จากการชนะ พ นั น ซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอ ย่ างที่คิด เพราะการ พ นั น นั้นนอ กจากจะทำให้เ สี ยเ งิ นทองมากมายแล้ว การ พ นั น ยังก่อนิสัยขี้เกียจให้กับพวกเขาอีกด้วย

2.ความรักที่แลกมากับเ งิ น หล า ยคนที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รัก ด้วยการแสดงออ กทางฐานะว่าตัวเองนั้น มีฐานะดี ดังนั้นทุกครั้งที่พบกัน มักชักชวนคู่รักรับประทาน อ า ห า รในร้านหรู ๆ

เลือ กซื้ อสินค้า แ บ ร น ด์ ดังร า ค าแพงเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับคู่รักของตน

การปฏิบัติตัวเช่นนี้จนชินติดเป็นนิสัย จะทำให้ระบบการใช้จ่ายของตัวเองข า ดสภาพคล่องได้ บางคนถึงขั้นต้องเป็นห นี้สิน มากมายเพื่อแลกกับความรัก

3.ดวงและโอกาส เรื่องนี้เรามักจะเห็นหล า ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จนิยมทำคือ เขามักจะคอยให้โอกาสให้มาหาตัวเอง โดยที่ไม่เดินไปหามัน รอคอย แต่โชคชะต า บางคนถึงขั้นต้องดูดวงอยู่ตลอ ด

เพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะร ว ยตอนไหน แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ห ม อ ดู บอ กอะไรไปเขาก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย ทำให้ชีวิต ห ม่ น ห ม อ ง และไม่รู้จักกับคำว่าร ว ยจริง ๆ เ สี ยที

4.หน้าใหญ่เข้าไว้ ด้วยพวกเขามักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นคนร ว ยเราสามารถใช้จ่ายและสามารถเลี้ยงใครก็ได้ ทำให้มีคนอย ากร ว ยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัว

ด้วยการใช้เ งิ นที่มีอ ย่ างฟุ่มเฟือย เพื่อ รั ก ษ า หน้าคนร ว ยของตัวเอง เช่น หาเ งิ นได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเ งิ น 30,000 ต่อเดือน

โดยทุกครั้งที่ไปรับประทาน อ า ห า ร กับเพื่อนฝูง ตัวเองมักจะออ กปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ

ว่าร ว ย บางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อนใน อ า ห า รมื้อนั้นแล้ว เมื่อ กลับมาบ้านก็ต้องทำให้ตัวเองถึงต้องอ ดอย ากไปทั้งเดือนก็มี

5.การลงทุนที่ไม่มีความรู้ ด้วยความที่อย ากร ว ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอมีเ งิ นทุนอยู่บ้างคิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะลงทุนในธุรกิจต ามกระแสนิยม

โดยไม่ทำการศึกษาข้ อมูลก่อนการลงทุน ผลที่ได้รับคือ การลงทุนของเขาไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ในช่วงนี้การทำธุรกิจค้าขายชามีความนิยมสูง

คนกลุ่มนี้ก็จะลงทุนซื้ อ เ ฟ ร น ไ ช น์ มาเปิด โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้ อมูลทางการตลาดและรูปแบบการทำงาน จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จเ สี ยที และที่สำคัญอาจ

จะเป็นการสร้างภาระให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะเ งิ นที่นำมาลงทุนนั้นอาจจะมาจากการไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อนๆหรือนำเ งิ น มาจากวงเ งิ นบัตรเครดิตซึ่งมี ด อ ก เ บี้ ย สูงมาก

6.คิดถึงแต่เรื่องการใช้เ งิ น คนประเภทนี้จะคิดเพียงแค่การหาเ งิ นใช้เ งิ นเพียงอ ย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การ แ บ่ ง ปั น เพราะเขาคิดเพียงแค่นำเ งิ นร า ยได้ที่หามาได้เพื่อปรนเปรอตัวเองเท่านั้น

7.ทำงานทางเดียว เป็นนิสัยหนึ่งที่คนอย ากร ว ยมี เพราะคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าการทำงานเพียงอ ย่ างเดียวก็สามารถสร้างร า ยได้ที่เพียงพอให้กับตัวเอง พวกเขาจะ

ไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพ ไม่คิดถึงความมั่นคงทางการเ งิ นในอนาคต เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษัทอาจจะประสบปัญหาข า ดทุนต้องปิดตัวลง เป็นต้น

8.ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน เป็นอีกหนึ่งลักษณะช่วยละล า ยเ งิ นในกระเป๋า เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้นั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องเ งิ น เพราะหาก

คำนวณดูแล้ว เ งิ นที่เ สี ย

ไปกับสิ่งเหล่านี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะร า ค าของ อ า ห า รและแอลกอฮอล์ในการปาร์ตี้แต่ละครั้งนั้นสามารถนำมาใช้ซื้ อเสบียง อ า ห า รไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

9.คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนจนชอบทำ คือแต่ละวันคนเหล่านี้จะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

แต่ก็ไม่กล้าลงทุน หรืออย ากเลื่อนตำแหน่งงานแต่ก็ไม่กล้าแสดงออ กทางความคิดที่จะช่วยให้บริษัทมีร า ยได้เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น เป็นต้น

ทำให้ความคิดที่เขามีนั้นกล า ยเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเขาเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำต ามสิ่งที่เขาคิดเลย ซึ่งต่างจากคนร ว ยที่คิดและทำในทันที จึงทำให้เขาร ว ยและร ว ยไปอีก

ความคิดและนิสัยที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนอย ากร ว ยส่วนใหญ่มี ทำให้คนเหล่านี้ไม่ร ว ยเ สี ยที ดังนั้นหากคุณเองมีพฤติก ร ร มดังที่กล่าวมา ควรรีบปรับปรุงแก้ไขขจัดพฤติก ร ร มเหล่านั้นเ สี ย เพื่ออนาคตที่ดีและมั่นคงของตัวคุณเอง

ที่มา moneyhub    sabailey