9 สิ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ เอาไปปรับใช้ในชีวิตดีมาก

คนเราทุกคนเกิดมาก็ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบ ทั้งต่อตนเองครอบครัว และสังคม ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรทำคือ ทำอ ย่ างไรให้คนในสังคม เพื่อนฝูงยอมรับและนับถือเราให้ดี ความไว้ใจไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์ แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ จริงใจอย่ างสม่ำเสมอผ่านการกระทำและตัวตนของคุณเอง

หากคุณอย ากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองในแต่ละวันดูและ ใช้คุณลักษณะ 9 ข้ อต่อไปนี้เป็นเกณฑ์วัด แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขนาดไหน

1. เข้าอ กเข้าใจคนอื่น

คนที่น่าไว้วางใจจะนึกถึงและเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

2. คงเส้นคงวา

แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีวันแ ย่ ๆ แต่คนส่วน มากก็ย่อมต้องการพฤติก ร ร มที่ดีอย่ างคงเส้นคงวาจากคนที่พวกเขา ไว้วางใจเสมอ เพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจที่สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายต าของผู้อื่น ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ แต่เป็นความคงเส้นคงวา เมื่อใดที่คุณทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย่ างไม่ล ดละ เมื่อนั้นความยิ่งใหญ่ก็จะต ามมาเอง

3. โอบเอื้ออารี

ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือในย ามที่จำเป็นหรือย ามทุ ก ข์ ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันในย ามสุขเท่านั้น หนทางที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของใครสักคน คือ การให้ความเชื่อใจกับคนคนนั้นก่อน

4. มีความจริงใจ

โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักอย ากจะใช้เวลาร่วมกับ คนที่มีความจริงใจ และมีจิตใจสูงส่ง เพราะคนเหล่านี้จะไม่พย าย ามทำตัวหรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่น พวกเขาเป็นคนน่าคบหา อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็น มิตรกับผู้คนรอบข้าง

5. มีศีลธรรม

ใคร ๆ ก็อย ากเห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัวที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นก็ต ามที

6. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ

คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเ ปิ ดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอ ดเวลา พวกเขามักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ และด้วยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงรู้วิ ธีสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตน มีให้ผู้อื่นด้วย

7. พร้อมที่จะยื่น มือช่วยเหลือ

พวกเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเ สี ยสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

8. รู้จักถ่อมตัว

คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลักในการทำงาน เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีมย่อมส่งผล ดีกว่าการ ทำงานเพียงคนเดียว และการสร้างการยอมรับนับถือจะเป็นเรื่องย ากหากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

9. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุนคนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน และจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มี ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบ ร รลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ ความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเกิดจากความไว้วางใจและความเคารพทั้งสองฝ่าย

ที่มา  jingjai999