9 สิ่งที่ผู้มีบุญมากกว่าใคร จะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ผู้ที่มีบุญตั้งแต่เกิดนั้นคือคนแบบไหน เขาเป็นกันอ ย่ างไร วันนี้เราจึงจะพาทุกคน มาดูว่า แท้จริงแล้วนั้นคน มีบุญตั้งแต่แรกเกิดนั้นเป็นอ ย่ างไร แล้วลองมองดูตัวเองสิเรามีกี่ข้ อ

1. รู้จักอ ดทนอ ดกลั้น รู้จักการรอคอย

เมื่อมีบุญติดตัวมา ผลบุญได้แปรสภาพเป็น ความสงบ ความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังฤทธิ์บุญ ไม่เป็นคนใจร้อน ไม่โ ม โ หง่าย เข้าใจ และรู้จักการรอคอยจังหวะของชีวิต

2. ไม่สบถ บ่นด่ าไปเ สี ยทุกอ ย่ าง ใช้สติมากขึ้น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก ร ร มที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เ สี ยใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น มันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

3. ไม่คิดมาก ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

ผลของบุญที่แปรสภาพเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ต ามกำลังบุญ จะทำให้จิตใจของเขาสงบสุขอ ย่ างง่ายดาย ไม่มีความฟุ้งซ่าน ที่ก่อให้เกิดความทุ ก ข์ใจ ความคิดทุกความคิดมาจากความเบิกบานใจ ไม่คิดเรื่องที่ทำให้เกิดความทุ ก ข์ ไม่ทำให้ตัวเองทุ ก ข์ไปก่อนล่วงหน้า

4. ไม่ทำอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ไม่สร้างความเดือ ดร้อน ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อ ก ร ร ม ความผิ ดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเ สี ยห า ย หล า ยภพหล า ยชาติ เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อ ย่ างมากมายมหาศาล

5. ไม่มีความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วน มีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

6. รู้จักปล่อยวางบางสิ่งบางอ ย่ าง

การปล่อยวางเป็นนิสัยของผู้มีบุญมาก ผลบุญแปรสภาพทำให้เป็นคนที่รู้จักการละวาง ไม่แบกทุกอ ย่ างเอาไว้ให้ทุ ก ข์ใจ และไม่ยึดถือ กับสิ่งใดๆ เพราะเข้าใจว่าทุกอ ย่ างต้องมีอันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7. เป็นคนที่มีจิตพุทธ คือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ผลบุญแปรสภาพเป็นความรู้ ตื่น และเบิกบาน เป็นคน มองโลกต ามความเป็นจริง เห็นชีวิตจริง แยกออ กจากเรื่องของโลก กับทางธรรมได้อ ย่ างแจ่มชัด ไม่ปล่อยเวลาในชีวิตให้เ สี ยไปกับกระแสของโลก ที่เต็มไปด้วย รัก โลภ โ ก ร ธ หลง และมีจิตใจ ที่มีความสุขจากภายในอยู่ตลอ ดเวลา

8. อ ดทนอ ดกลั้น ไม่ย่อท้อ

ผลแห่งบุญแปรสภาพเป็นคนที่เข้มแข็ง มีความอ ดทนเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เข้าใจว่าทุกความสำเร็จ ต้องผ่านความอ ดทน และรู้จักอ ดทนอ ย่ างมีความสุข

9. เป็นคนใจเย็นเหมือนน้ำ

รู้จักความสงบในจิตใจของตนเอง ผลบุญแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ไม่ร้อนรน ไม่กระวนกระวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ แม้ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ า ย แต่ก็สามารถนิ่งสงบอยู่ได้เหมือนไม่มีอะไร

นี่คือ 9 นิสัยของผู้ที่บุญติดตัวมาแต่กำเนิด จากโอวาทธรรมของ หลวงต ามหาบัว เป็นคำสอนที่เตือนสติเราได้อ ย่ างดี หากใครมีนิสัยเหล่านี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย บางข้ อที่เราได้อ่านแล้วสามารถปรับแก้นิสัย และการมองชีวิตได้ ก็จะส่งให้เราได้สะสมบุญเพิ่มต่อ ไปได้ในภายภาคหน้า

ที่มา  dhammasawatdee