9 เหตุผลที่คุณต้องประหยัดให้มากขึ้น อ ย่ าประมาทกับเรื่องเงินทอง

เราทุกคนก็เห็นกันบางแล้ว กับสถาณการณ์ในบ้านเรา ที่ต่างเกิดขึ้น มากมาย ซึ่งแต่ละเรื่องราวนั้นต่างก็ส่งผลกระทบ สร้างความเดือ ดร้อนให้กับหล า ยๆคนเป็นอ ย่ างมาก ดังนั้น เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอ ย่ างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับห า ย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

2 เงินจะห า ย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น จนส่งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ยเงินฝาก 0เปอร์เซน เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

3 คำว่า อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกัน มากขึ้น การที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงิน เพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่งลงทุนผิ ดที่ กล า ยเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต

4 คอรั ปชั่ น และการโ ก งจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินห า ย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การข า ดเงินจะทำให้คน ข า ดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

5 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออ กไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอ ด แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคที่เงินห า ย ากยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีกเพราะหาเงิน มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

6 เงินจะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อ ดร้ อน

7 ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณได้มากเพียงพอ ที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้างแต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อน ค่อยๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กล า ยเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

8 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอ กเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้น คนร ว ยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอ ดชีวิต

9 หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0เปอร์เซน ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคนหรอ กนะ เมื่อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อย

ก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร ร พสิ นค้ าไม่มีคนเดิน คนส่วน มากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

ที่มา  e-yhangwa